Dall’ottavo volume” PARTE GENERALE” di Pino Paino 1979

Recitata da Giovanni Giardina

clicca sul triangolo bianco per ascoltare

 

U_testamientu_du_Signuri.jpg

U testamientu du Signuri !

Si cunta ca quannu u Signuri si nn'avìa a ghiri, i 'nta stu munnu,era cunfunnutu, pinsannu a cu ci avìa a lassàri tuttu chiddu ca c'esti supa a terra.
Pinsava, pinsava :A cu ci u lassu ? Si ci u lassu e galantuomini,i nobili cumu restanu? E si ci u lassu e nobili, i galantuomini cumu fannu ? E i viddani ? E i mastri ?
'Nsumma, ora ca vi nn'aviti a ghiri i 'nta stu munnu,pirchì 'un nni lassati a nuautri tutti cuosi ?
E u Signuri , pigghiò e ci spartù a iddi !
I parrini appena seppiru ca u Signuri si nn'avìa a ghiri,currieru puru iddi.
"Signuri ,nenti nni lassati a nuautri, vistu ca vi nn'avìti a ghiri ? "
Troppu tardu vinistivu, "ci rispunnù u Signuri" pirchì ormai ci spartìu e nobili....! Diavulu !!! si vutàru i parrini.!
Allura a vuautri vi lassu u diavulu, ci dissi u Signuri !

Vinniru e vinniru i monaci ,
"Signuri, nenti nni lassi ora ca vi nn'avìti a ghiri ? "
"Nenti pirchì ci spartiu e nobili,! "
Diavulu ci dissiru i monaci.
"U diavulu su pigghiaru i parrini.!"
Pascienza ! ci dissiru i monaci,
"E a vuautri vi lassu a pascienza, ci dissi Gesu Cristu ! "

E mastri ci vinni 'nta ricchia ca u Signuri si nn'avìa a ghiri ,e currieru subitu !
Signuri, chi nni lassi a nuautri ?
"Troppu tardu pirchì ci lassaiu tutti cuosi e nobili ! "
Diavulu! dissiru i mastri.
" Su pigghiaru i parrini."
Pascienza !
"Sa pigghiaru i monaci !"
Chi 'mbruogghi, si vutàru i mastri !
"E i 'mbruogghi vi lassu a vuautri ! "

Vinniru ddi povirazzi di viddani , tutti avvilùti e scunsulati,.
Signuri, nenti nni lassati,ora ca vi nn'avìti a ghiri ?
"Troppu tardu, pirchì ci spartìu e nobili ! "
O diavulu !!
"Su pigghiaru i parrini "
Pascienza!
"Sa pigghiaru i monaci ! "
"Chi 'mbruogghi !
"Si pigghiaru i mastri ! "
Fascimu a vuluntàti i Diu !
"E a vuautri vi lassu a vuluntàti i Diu !"

" Ed è pi chistu ca 'nta stu munnu , i nobili cumannanu, i parrini sunnu aiutati du diavulu,
i monaci hannu a pascienza,i mastri fannu i 'mbruogghi, e i viddani su cunnannati a fari a vuluntà di Diu !! "