L’omu nun è na pira !  di Giovanni  Giardina

 

 

                                      pira.jpg

                                      L’omu è fattu  di carni , nun è na  pira,

                                      e ‘un vali  mancu  cchiù di menza lira,

                                      ammenu quannu a pira  è  maturata,

                                      cu idda si pò fari a marmellata !

                                      E si ca pira  si po fari a marmellata,

                                      cu l’omu ‘un si pò fari mancu a ‘nzalàta ,

                                      e quannu arriva l’ura di lassàri,

                                      di n’omu ‘un c’esti  nenti di pigghiàri.

                                     Invesci quannu  a pira lassa i scimi,

                                     arriva ‘nterra e fasci da  cuncimi,

                                     si nutri l’ossa ed aspetta o giru,

                                     ca nesci fora e crisci l’autru  piru !

                                     A stissa  fini i l’omu a fasci a vutti,

                                     ca mentri c’esti  vinu…..vivunu tutti,

                                     poi quannu ‘un ci nn’è cchiù, cu tantu sdegnu,

                                     un causci ‘nto  scircu  e unu o timpàgnu !

                                     A  pira ‘nconfrontu  all’omu  è furtunàta !

                                     Cu idda si pò fari a marmellata !                                                                                                       

                                     Priva di  midudda ,  priva di  capiddi………

                                     continua a scialàri  ranni e picciriddi !