ELEZIONI COMUNALI DEL 12 GIUGNO A LIPARI, SANTA MARINA SALINA E MALFA 

081120225-b0f3eb77-8a95-475e-8ce6-73e5e08dd6ee.jpg

Codice di autoregolamentazione per la pubblicità -
Programmi di propaganda elettorale e comunicazione politica su NOTIZIARIOEOLIE.IT 

DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28 E S.M.I. E DELL'ART. 20 DELLA DELIBERAZIONE N. 84/06/CSP DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 87 DEL 13 APRILE 2006

IL NOTIZIARIOEOLIE.it intende pubblicare propaganda elettorale a pagamento in occasione delle prossime elezioni amministrative 2022  [Leggi tutto...]

LAngolo della poesia

Tratto dall'ottavo volume ( parte generale) a cura di Pino Paino

La canzone che segue, ispirata al dolore per la ragazza emigrata, chiude con un sommesso grido d'angoscia per la terra natìa, che non è più come allora, quando c'erano ancora tanti conterranei, costretti poi dalla miseria e dalle vessazioni,ad emigrare verso terre lontane.


clicca sul triangolo bianco per ascoltare

A LITTÈRA

'Un t'arricuordi .....?

'Un t'arricuordi bedda, 'nta littèra
quannu stinnievi o suli ddi cannizzi?
Eri splinnenti cchiù da megghiu sfera
luciènu cchiù du suli ddi to trizzi !
Tu mi guardasti e ti canciò la cera
iò ti squagghiai e 'un'avìa vizi:
finù du munnu ca na vota c'era,
ora arristàru sulu i malivizi.
Murù Lipari nostra,'un'è cchiù vera,
cu sta genti vinùta i'nta l'ospizi !,

Ancora si ci piensu mi cunfunnu
mentri vinièvi e ghièvi i 'nta Pinnata,
u sangu m'agghiacciava cumu o tunnu,
m'anchianàva pa testa na vampàta !
Finieru i Liparuoti, 'un c'è cchiù munnu,
ti nni isti 'nta ssa terra scunsulàta :
sta bedda civiltà tuccò u funnu
i ddu juornu ca partisti mmaculata 1

U sacciu ca 'un ci curpi ! Era di sira ,
to patri 'un'avia nenti di manciàri,
finùta a guerra vinniru i suspira !
'Un c'era pani,'un c'era i travagghiari!
Visti dda terra, sa pigghiò di mira:
chianciennu vi nni istivu a curcàri !
Cumu tira dda navi......cumu tira,
surcànnu tristi ddi stranièri mari !

Piccatu ca me nonnu era dutturi,
piccatu ca 'un patìa puru a fami,
me patri era nutàru ed u ghialùri
scumàva fino o cuoddu chi so mani.
Si iò avissi suffrùtu i to duluri,
o s'avissi patùtu dda to fami,
ssa terra nni vidissi ora in amuri
cumu l'api regina cu so sciami !

Ma si ci piensu supa mi cunforta,
ca stu distinu Diu ni l'ha assignàtu !
Tu si filici dduocu e nun m'importa,
iò sugnu a casa mia arriggittatu !
Chiddu co cori mia sulu 'un supporta,
è ca Lipari nuostru l'hannu ammazzàtu,
partiennu di ddu juornu ca la porta ,
i dannàti rapièru all'emigratu !

Addiu Lipari mia , scuogghiu filìci,
quann'è ca ti vidrò di nuovu 'mpaci ?

Un_tarricuordi.jpg