LAngolo della poesiaCori emigranti! di Giovanni Giardina 25-08-2012 

Quantu amuri desi in vita mia,
ora mi fisci granni .e così sia !
C'è cu si cerca sempri cumpagnìa
iò preferisciu a musica e a poesia.

Passu li santi jorna.......tutti quanti,
tra dispiasciri , gioi, suspiri e chianti,
mieriti 'unn'haiu avutu, e 'un mi nn'aspiettu
vulissi purtatu un puocu cchiù i rispiettu.

Però du piaciri mi l'haiu passatu
u cori a cchiù di unu ci l'haiu svigghiatu
ca scusa da poesia e du dialettu
arrivu luntanu e trasu dintra o piettu.

Si m'avissivu a dumannari , cu è l'esiliàtu ?
È miegghiu ca vi rispunni, cu l'ha pruvatu
vi dicu sulu ca ristàiu stunàtu
i quannu u figghiu ranni l'haiu emigràtu.

E 'un mi parlàti cchiù di sti spartenzi,
ca lacrimi nn'haiu jttàtu già abbastanza
ormai pirdìu u cuntu, puru mi cunfunnu,
i quantu parenti haiu, sparsi pu munnu

U sacciu c'on sintiti mai rancòri,
pirchì siti luntani, ma cca c'è u cori,
pinsàti sempri a terra ca vi fisci
e ddu juornu chi staccastivu i radisci.

Ogn'unu si porta i dintra na ferita
ca si sana sulu quannu perdi a vita.
puru ca vi discissi d'aggirari,
cca, chi ci aviti a veniri a pigghiari ?

U cori mia s'imparò a vulàri
cu scopu di vi putìri cunfurtàri
cunfidu e preju sempri u Patri Nuostru,
c'arrivu e trasu dintra o cori vuostru !

Cori_emigranti.jpg