Cuosi di casa nostra ! di  G. Giardina 

 ( il testo di una canzone scritta nel 1984 )

 premiato come miglior soggetto inedito

 

Cuosi_di_casa_nostra.jpg

Mi veni di pinsari porcu munnu

chi s’avi a fari ‘nta sta vita ‘nfami

m’hannu trattatu cumu un vagabunnu

cumu si fussi un pezzu di litàmi .

 

‘Un sacciu s’haiu raggiuni oppuru  tuortu,

‘nta stu paisi u fannu tutti apposta,

ti fannu caminari sempri o stuortu

pa fini poi ‘nfilariti a supposta.

 

Si ciercu  di jarmarimi un  purtùsu

pi m’abbuscàri un ticchiscieddu i pani

‘un lu po fari chissu è un  granni abusu

tu ha campàri sempri cumu ‘on cani.

 

Ma quannu è l’ura di li votazioni

ti veninu a bussari ‘nte purtùna

cumu si fussi pi gran devozioni

p’ognunu assicurarisi a pultrùna.

 

Ormai chista è cosa risapùta,

campàmu pi manciari du filùna,

mentri sta genti i faccia ‘nsuvarùta…..

si futti a li to spaddi….li miliuna !!!