Eventi e Comunicazioni

agevolazioni_bonus_pubblicità_2024.jpg

"Con il Notiziario delle Eolie Bonus pubblicità con credito d'imposta al 75%" 

Dettagli...

Cuosi di casa nostra !.jpgCuosi di casa nostra !   di G. Giardina

( il testo è di una canzone  scritta nel 1984 premiato come miglior soggetto inedito )


 clicca sul triangolo  per ascoltare

Mi veni di pinsari porcu munnu chi s’avi a fari ‘nta sta vita ‘nfami m’hannu trattatu cumu un vagabunnu cumu si fussi un pezzu di litàmi .  

‘Un sacciu s’haiu raggiuni oppuru  tuortu, ‘nta stu paisi u fannu tutti apposta, ti fannu caminari sempri o stuortu pa fini poi ‘nfilariti a supposta.  

Si ciercu di jarmarimi un  purtùsu pi ’abbuscàri un ticchiscieddu i pani ‘un lu po fari,”chissu è un  granni abusu”, tu ha campàri sempri cumu ‘on cani.  

Ma quannu è l’ura di li votazioni ti veninu a bussari ‘nte purtùna cumu si fussi pi gran devozioni p’ognunu assicurarisi a pultrùna.  

Ormai chista è cosa risapùta, campàmu pi manciari du filùna, mentri sta genti i faccia ‘nsuvarùta….. si futti a li to spaddi……. li miliuna !!!