Eventi e Comunicazioni

agevolazioni_bonus_pubblicità_2024.jpg

"Con il Notiziario delle Eolie Bonus pubblicità con credito d'imposta al 75%" 

Dettagli...

LAngolo della poesiaVulissi: ... di Giovanni Giardina 31-07-2013 


clicca sul triangolo per ascoltare

S'invesci di nasciri ccà, nascia a nn'autra vanna,
forsi 'un l'avissi scuntàtu , a stissa cunnànna.

E mi dumannu sempri: Pirchì ancòra Diu 'un m'ha graziàtu ?
E na risposta ancòra.....'un mi l'haiu datu .
Vistu c'ancòra 'un'è l'ura , vistu c'ancòra haiu a ristari,

Ancora Vulissi : .......
Vulissi : ca Diu 'un ci avissi a fari fari cchiù i du passi
a ccu è chi parla e aumenta forza i tassi
.
Vulissi : ca u travagghiu nun mancàssi,
ammenu un ticchiu i pani s'abbuscassi

Vulissi : ca quannu pi na mamma arriva l'ura i paturìri,
putissi farlu ccà stissu , invesci di patìri

Vulissi : ca u tribunali, nun chiudissi
ammenu pi na causa ,'un si partissi.

Vulissi : ca piedi piedi 'un vidissi cchiù munnizza,
mentri caminu e ammiru , sti sciuri di biddizza.

Vulissi : c'arristassiru e si purtassiru chi manietti
a ccu è ca 'un'ha statu capasci, i fari fari quattru gabinietti.

Vulissi : ca nun scurrissi cchiù acqua di fogna
in modu cchiù d'un sintiri, nè a puzza e nè a vriògna

Vulissi : ca 'nta stu paisi, ci fussi cchiù vigilanza,
ma prima di tuttu, cchiù rispiettu e cchiù criànza.

Vulissi : c'on mi ritruvassi, cu l'ossa arriggittàti
pi curpa di tutti sti fuossi, ca ci su 'nte stràti

Vulissi : ca dda vota, ca vaiu a parcheggiari,
putissi truvari un puostu , invesci i bastimiari.
.
Vulissi : ca chiddu chi sapi scriviri , e sapi pridicàri,
nni fascissi puru vidiri, chiddu chi sapi fari .

Vulissi : ca cu è abituatu a fari fascili prumissi .
pigghiàssi i bagattielli e scumparissi .

Vulissi : ca S. Martulu nni uardassi cu cchiù misiricordia,
pi nu nni fari fari, a fini da Concordia

D'altrondi, chi è c'ancora vulissi ?
Vulissi : ca chiddu c'ancora 'un s'ha fattu , si fascissi
E pi finiri Vulissi : Ca chiddu c'on fa nenti.......
si livassi 'nminezu e piedi e si nni issi !