LAngolo della poesia

Viecchiu dignitusu ! autore ignoto 

Lipari- 15—02-2012- Giovanni Giardina

Ahimè, Ahimè Ahimè, tri vuoti dissi;
Cadiennu 'npovertà, l'amicu persi
na vota iò era Re 'nta lu palazzu ;
pani manciava di maggiuri prezzu,
ora ca su' viecchiu e curriri nun pozzu,
caminu un puocu e m'arripuosu un pezzu.

Allura ca fascìa lu galantuomu,
l'amici mi scircavanu cu l'amu,
ora ca su' arriduttu un povir'omu
l'amici 'un sannu cchiù cumu mi chiamu.

Fingi, gran panza mia, fingi e agghiutti,
ca u fingiri è virtù 'nta mala sorti,
s'unu vulissi dari cuntu a tuttti,
pirdissi a virtù, l'ingegnu e l'arti.

Lipari- 15—02-2012- Giovanni Giardina