Dall’ottavo volume” PARTE GENERALE” di Pino Paino 1979

Recitata da Giovanni Giardina

clicca sul triangolo per ascoltare

 

U_testamientu_du_Signuri.jpg

U testamientu du Signuri !

Si cunta ca quannu u Signuri si nn'avìa a ghiri, i 'nta stu munnu, era cunfunnutu, pinsannu a cu ci avìa a lassàri tuttu chiddu ca c'esti supa a terra. 
Pinsava, pinsava... A cu ci u lassu ? Si ci u lassu e galantuomini, i nobili cumu restanu? E si ci u lassu e nobili, i galantuomini cumu fannu ? 
E i viddani ? E i mastri ? 

'Nsumma, ora ca vi nn'aviti a ghiri i 'nta stu munnu,pirchì 'un nni lassati a nuautri tutti cuosi ? 
E u Signuri, pigghiò e ci spartù a iddi ! 

I parrini appena seppiru ca u Signuri si nn'avìa a ghiri, currieru puru iddi. 
"Signuri, nenti nni lassati a nuautri, vistu ca vi nn'avìti a ghiri ? " 
Troppu tardu vinistivu, "ci rispunnù u Signuri" pirchì ormai ci spartìu e nobili....! Diavulu !!! si vutàru i parrini !
Allura a vuautri vi lassu u diavulu, ci dissi u Signuri ! 

Vinniru e vinniru i monaci, 
"Signuri, nenti nni lassi ora ca vi nn'avìti a ghiri ? " 
"Nenti pirchì ci spartiu e nobili ! " 
Diavulu ci dissiru i monaci. 
"U diavulu su pigghiaru i parrini !" 
Pascienza ! ci dissiru i monaci, 
"E a vuautri vi lassu a pascienza, ci dissi Gesu Cristu ! " 

E mastri ci vinni 'nta ricchia ca u Signuri si nn'avìa a ghiri, e currieru subitu ! 
Signuri, chi nni lassi a nuautri ? 
"Troppu tardu pirchì ci lassaiu tutti cuosi e nobili ! " 
Diavulu! dissiru i mastri. 
" Su pigghiaru i parrini." 
Pascienza ! 
"Sa pigghiaru i monaci !" 
Chi 'mbruogghi, si vutàru i mastri ! 
"E i 'mbruogghi vi lassu a vuautri ! " 

Vinniru ddi povirazzi di viddani, tutti avvilùti e scunsulati... 
Signuri, nenti nni lassati,ora ca vi nn'avìti a ghiri ? 
"Troppu tardu, pirchì ci spartìu e nobili ! " 
O diavulu !! 
"Su pigghiaru i parrini " 
Pascienza! 
"Sa pigghiaru i monaci ! " 
"Chi 'mbruogghi ! 
"Si pigghiaru i mastri ! " 
Fascimu a vuluntàti i Diu ! 
"E a vuautri vi lassu a vuluntàti i Diu !" 

" Ed è pi chistu ca 'nta stu munnu , i nobili cumannanu, i parrini sunnu aiutati du diavulu, 
i monaci hannu a pascienza,i mastri fannu i 'mbruogghi, e i viddani su cunnannati a fari a vuluntà di Diu !! "