Eventi e Comunicazioni

agevolazioni_bonus_pubblicità_2024.jpg

"Con il Notiziario delle Eolie Bonus pubblicità con credito d'imposta al 75%" 

Dettagli...

U precariu! di Giovanni Giardina 


clicca sul triangolo per ascoltare

Ammatuli ca t'addanni e ti lamienti,
unni va, va,'un si capù cchiù nenti,
oggi su tutta genti prevenùta,
a vogghia chi jetti u sangu, nuddu t'ascùta.

Finieru i tiempi quannu Betta filàva,
t'annu c'era fami e si travagghiàva,
sulu ca schina,i vrazza e i caddi e mani
purtavi a casa un ticchiscieddu i pani.

Prima di tuttu c'era professioni
e poi tanta tanta educazioni,
bastàva sulu ca rapìvi a vucca
ca subbitu eri sirvutu,'nta na botta !

Eppuru oggi aviti un saccu di strumenti
o 'un'i sapìti usàri ,o 'un capìti nenti,
a matina, ancora prima d'accuminzàri
Botta di sangu! Vi sientu runguliàri !!

Pigghiamu per esempiu l' impiegàtu,
ca si presenta cumu un vummicàtu,
stasci assitttàtu e 'un si smovi u culu,
ca mi vinissi n'impitu di sbattillu o muru .

Ohhh! Ora basta !....ora mi siddiaiu !
S'ancora 'u' na finisci...mi nni vaiu !
Tu ti lamienti e vua i raggiuni tua,
e invesci, ognunu sapi...i caddi sua .

Oggi 'un si tratta cchiù di educazioni:
e mancu di strumenti o professioni,
si iò mi truovu cca , sugnu pi sbagghiu,
pirchì 'nta stu paisi, 'un c'è travagghiu .

Finù u concorsu, finù u puostu fissu ,
iò appartiegnu a dda categoria di fissa,
ormai 'un' ci nn'è cchiù sistemazioni,
e a fini,'un pigghiu cchiù mancu a pinsioni !

Forsi tu, ancòra 'un l'ha capùtu,
Sugnu precariu e sugnu rassignàtu.

Sicunnu ti.... iò c'avissi a fari ?
A quarant'anni, puozzu cchiù spiràri ?
Fazzu cumu fannu tutti 'nta stu paisi...
aspiettu u stipendiu, quannu arriva u misi !

U_precariu.jpg